SÖZLEŞMELERKullanıcı Sözleşmesi

bikonu.com.tr'da hesap açarak, kullanim koşulları sözleşmesi'ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.

bikonu.com.tr kullanım koşulları sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan bikonu.com.tr Kullanım Koşulları (bundan böyle kısaca 'Kullanım Koşulları' olarak anılacaktır), bikonu.com.tr / SWISS GROUP Ltd Şti ile bikonu.com.tr'da hesap açmış olan kullanıcı arasında, kullanıcının bikonu.com.tr'da hesap açması amacıyla ve Kullanım Koşulları'nin, bikonu.com.tr'un bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

bikonu.com.tr'da hesap açarak, Kullanım koşulları'nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

bikonu.com.tr: bikonu.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu web sitesi'nin sahibi ve işleticisi olarak bikonu.com.tr / .

Platform: bikonu.com.tr'un kullanıcılara bikonu.com.tr kapsamında sunmuş olduğu alım satım ortamı.

Kullanıcı: bikonu.com.tr'da hesap açan ve bikonu.com.tr'da sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım koşulları'nda belirtilen konular dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Alıcı: bikonu.com.tr'da sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, satın aldıkları ders/konu anlatımı hizmeti kapsamında kullanıcıların/öğrencilerin/alıcıların seçtikleri eğitim kurumu/coğrafi bölgeye giderek yüzyüze hizmet almak hakkını kazanan kullanıcı.

Satıcı/Aracı Eğitim Kurumu: bikonu.com.tr hizmetlerini kullanmak ve anlaşması olması suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu eğitim kurumunda alıcılara konu/ders anlatımı hizmeti verecek olan kurum.

bikonu.com.tr Hizmetleri: Kullanıcıların kullanım koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, bikonu.com.tr tarafından, platform içerisinde ortaya konulan hizmet ve uygulamalar.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanım koşulları'nın konusu, bikonu.com.tr'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanım koşulları'nin kapsamı, Kullanım koşulları ve ekleri ile bikonu.com.tr içerisinde yer alan, kullanıma, hesap açmaya ve hizmetlere ilişkin olarak bikonu.com.tr tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanım koşulları'nin hükümlerini kabul etmekle, bikonu.com.tr içinde yer alan, kullanıma, hesap açmaya ve hizmetlere ilişkin olarak bikonu.com.tr tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Hesap Açma ve bikonu.com.tr Hizmetlerinin Kullanım Şartları

4.1 Hesap açma, bikonu.com.tr'un ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından bikonu.com.tr'da hesap açmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması, e-posta ve telefon doğrulaması, bikonu.com.tr tarafından hesap açma işleminin onaylanması ile tamamlanır. Hesap açma işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanım koşulları'nda tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 bikonu.com.tr'da hesap açabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, bikonu.com.tr tarafından, geçici olarak bikonu.com.tr'da hizmet almaktan uzaklaştırılmış veya bikonu.com.tr'da alım yapmaktan süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanım koşulları'nın 5.2 maddesi uyarınca, bikonu.com.tr tarafından geçici olarak alım yapmaktan uzaklaştırılmış veya alım yapması süresiz yasaklanmış olan kişilerin bikonu.com.tr hesap açma işlemlerini tamamlamış olmaları, bikonu.com.tr kullanıcısı olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3 bikonu.com.tr Hizmetleri: Kullanıcıların kullanım koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, bikonu.com.tr tarafından, platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

bikonu.com.tr, kullanıcıların Kullanım koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman bikonu.com.tr hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. bikonu.com.tr tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, bikonu.com.tr tarafından, ilgili bikonu.com.tr hizmetinin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan kullanıcılara duyurulur.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, hesap açma prosedürlerini yerine getirirken, bikonu.com.tr'un hizmetlerinden faydalanırken ve bikonu.com.tr'daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım koşulları'nda yer alan tüm şartlara, bikonu.com.tr'un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, gizlilik politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, bikonu.com.tr'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple bikonu.com.tr'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların bikonu.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden bikonu.com.tr'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, bikonu.com.tr dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. bikonu.com.tr, kullanıcılar tarafından bikonu.com.tr'a iletilen veya bikonu.com.tr üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcılar, bikonu.com.tr'un yazılı onayı olmadan, Kullanım koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) bikonu.com.tr'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve bikonu.com.tr'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla bikonu.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, bikonu.com.tr dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, bikonu.com.tr ve/veya başka bir şahsi web sitesi'ne veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, bikonu.com.tr dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işletmeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla bikonu.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. bikonu.com.tr, kullanıcıların kullanım koşulları hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak bikonu.com.tr üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından bikonu.com.tr'da sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı bikonu.com.tr'un, bikonu.com.tr çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. bikonu.com.tr, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcılar bikonu.com.tr'da satışa arz ettikleri web sitesi'nin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla bikonu.com.tr Güvenli işlem sistemi'ni ya da hizmetlerini kullanmalıdırlar. Güvenli işlem sistemi'nin kullanılmamasından kaynaklanabilecek durumlar ile Güvenli İşlem'in sağladığı satışa yönelik konuşma kanalı dışında farklı bir mecra veya iletişim kanalından yapılan devir teslimler ve diğer işlemler sırası veya sonucunda; alıcı ya da satıcının düşebileceği temerrüt, ilanda belirtilen özelliklere uymayan, farklı bir web sitesinin teslimi, geç teslim ya da burada anılmayan, alım sözleşmesinin şartlarının yerine getirilmesiyle ilgili bir eksiklikten bikonu.com.tr sorumlu tutulamaz.

ı) Kullanıcılar, bikonu.com.tr'dan seçtikleri çeşit ve sayıda ders konularını sepete atarak ödemesini tamamlar. Alıcı, bikonu.com.tr siparişi tamamlanan bu alışverişin içeriğindeki ders/konu kapsamında kullanıcıların/öğrencilerin/alıcıların seçtikleri eğitim kurumu/coğrafi bölgeye giderek yüzyüze hizmet alacaktır.

i) Kullanıcı, bikonu.com.tr'un gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple bikonu.com.tr'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcılar bikonu.com.tr üzerinde yer alan kendi hesapları veya tanıdıklarına ait hesaplar arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapamayacaklarını ve bikonu.com.tr'un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde bikonu.com.tr'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Kullanıcılar, işbu kullanım koşulları'nin hükümlerinin bikonu.com.tr'un mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

l) bikonu.com.tr, kullanıcılarına, kendi talepleri doğrultusunda, bikonu.com.tr tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, kullanıcı hesap yönetimi aracılığıyla, mobil ortam dahil, her türlü bilgilendirme, tanıtım ve mesajlarının bikonu.com.tr'un faaliyet gösterdiği her mecrada bikonu.com.tr tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

m) Kullanıcı, bikonu.com.tr'un mobil uygulamada kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı bikonu.com.tr'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, bikonu.com.tr'dan seçtikleri çeşit ve sayıda ders konularını sepete atarak ödemesini tamamlarlar. bikonu.com.tr siparişi tamamlanan bu alışverişin içeriğindeki ders/konu kapsamında kullanıcıların/öğrencilerin/alıcıların seçtikleri eğitim kurumu/coğrafi bölgeye giderek yüzyüze hizmet alacaklardır.

b) Alıcı, bikonu.com.tr tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı, satın almak istediği ders/konu anlatımı hizmetinin bedelini önceden ve Kredi Kartı, Banka Havalesi yöntemiyle ödemeyi taahhüt eder, aksi takdirde bikonu.com.tr tarafından belirlenen sürenin sonunda hizmet alma hakkını kaybedeceğini kabul eder.

d) Alıcı, ders/konu anlatım hizmetini satın aldıktan sonra sipariş içeriğindeki coğrafi bölgeye giderek hizmetini alır, hizmet/konu anlatım oturumu bitiminde hizmeti tam olarak aldığını kabul etmiş sayılır.

h) Alıcı, bikonu.com.tr'da 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde bikonu.com.tr'un kendisine ait kullanıcı bilgilerini esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formunu onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Alıcı, bikonu.com.tr 'un aracı eğitim kurumları ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formunu aracı kurum beyanları doğrultusunda düzenlendiğini bildiğini; bikonu.com.tr'un ön bilgilendirme formundan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu web sitesi'ne ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili bikonu.com.tr'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcı, bikonu.com.tr ve aracı eğitim kurumları ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ders/konu anlatımı hizmeti ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan bikonu.com.tr'un, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; aracı kurum ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

7. Hizmetler

bikonu.com.tr tarafından verilen hizmetlerin temelinde, okul eğitim-öğretim faaliyetlerinde önceden belirlenen ders ve konular üzerinden anlatım/etüt ve/veya danışmanlık hizmeti için rezervasyon uygulaması bulunmaktadır.

8. Ücretlendirme

bikonu.com.tr, konu/ders anlatımı için önceden belirlediği KDV dahil fiyatları liste olarak kullanıcıların/alıcıların beğenisine ve seçimine sunar. İlgili ders ve konuların liste fiyatlarını kullanıcılara/alıcılara/ziyaretçilere ön bilgi vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

9. Gizlilik Politikası

bikonu.com.tr, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. bikonu.com.tr, kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanım koşulları'nda ve Gizlilik politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

10. Diğer Hükümler

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) bikonu.com.tr'un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (bikonu.com.tr'un telif haklarına tabi çalışmalar) bikonu.com.tr'a ait olarak ve/veya bikonu.com.tr tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, bikonu.com.tr hizmetlerini, bikonu.com.tr bilgilerini ve bikonu.com.tr'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bikonu.com.tr'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı bikonu.com.tr'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) bikonu.com.tr'un, bikonu.com.tr hizmetleri, bikonu.com.tr bilgileri, bikonu.com.tr telif haklarına tabi çalışmalar, bikonu.com.tr ticari markaları, bikonu.com.tr ticari görünümü veya bikonu.com.tr vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, bikonu.com.tr'un marka ve logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

10.2. Sözleşme Değişiklikleri

bikonu.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım koşulları ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, bikonu.com.tr'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım koşulları, kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, bikonu.com.tr, işbu Kullanım koşulları ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, bikonu.com.tr için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için bikonu.com.tr'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım koşulları'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Kullanım koşulları'ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanım koşulları, kullanıcı bikonu.com.tr'da hesabı olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcı'nın hesap açma süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak hesabının durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. bikonu.com.tr, kullanıcıların işbu Kullanım koşulları'nı ve/veya, bikonu.com.tr içinde yer alan kullanıma, hesap açma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanım koşulları'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, bikonu.com.tr'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı sözleşmesini ve Gizlilik Politikalarını ihlal eden etkiniklerin tespit edilmesi,

b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, bikonu.com.tr'un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı hesabını başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi

SWISS GROUP LİMİTED ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde - 1

Is bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde - 2

SATICI BILGILERI

ADRES

bikonu.com.tr

SWISS GROUP Ltd Şti

LOTUS NİŞANTAŞI Halaskargazi Caddesi. No:38-66 İç Kapı: E-215 Şişli / İstanbul

Tel: 0850 888 73 86

Whatsapp: 0 532 301 67 24

e-mail: destek@bikonu.com.tr

.....................................................................

Madde - 3

ALICI BILGILERI

Tüm üyeler: SWISS GROUP LİMİTED Firmasının e-ticaret sitesi bi konu.com'a üye olup veya üye olmadan alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde - 4

SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BILGILERI:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün ve hizmet için alicinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alici veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim ve ifa edilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 " SATICI , sözlesme konusu hizmetin , eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanim kilavuzlari ile birlikte teslim ve ifa edilmesinden sorumludur.

5.5 - Sözlesme konusu ürünün ve hizmetin ifası ve teslimati için is bu sözlesmenin elektronik ortamda onaylanmis olmasi ve satis bedelinin alicinin tercih ettigi ödeme sekli ile ödenmis olmasi sarttir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayitlarinda iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmus kabul edilir.

5.6 - Ürünün tesliminden sonra aliciya ait kredi kartinin alicinin kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kisilerce haksiz veya hukuka aykiri olarak kullanilmasi nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satis sözlesmesinde belirttigi kisi veya kuruma teslim edilmis olan ürünü 3 isgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadir.

5.7 - SATICI mücbir sebepler veya hizmeti engelleyen hava muhalefeti, ulasimin kesilmesi gibi olaganüstü durumlar nedeni ile sözlesme konusu ürünü ve hizmetin ifasını süresi içinde teslim edemez ise, durumu aliciya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alici siparisinin iptal edilmesini, sözlesme konusu ürünün varsa emsali ile degistirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. Alicinin siparisi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde aliciya ait kredi karti fisinin iptali ve ilgili tutarin alicinin hesabina iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girisimde bulunur ve yapilan islem elektronik posta araciligi ile ALICIya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8 - ALICI ve/veya ALICInin hizmetin yapilmasinı istedigi kisi ve/veya kurumlara teslim edilmis olan ürünlerin veya hizmetin ifasının bozuk olmasi durumunda, garanti sartlari içinde gerekli islemin yapilmasi için ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafından ürünün teslim alındığı gün veya ertesi gün yazılı - sözlü olarak bildirilmelidir.

5.9- Is bu sözlesme, alici tarafindan elektronik olarak onaylandiktan sonra geçerlilik kazanir.

Madde - 6

CAYMA HAKKI:

Alici, sözlesme konusu ürürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminin yapıldığı gün veya ertesi gün iptal talebini sebebiyle birlikte açıkça ALICIya bildirmelidir.

Cayma hakkinin kullanilabilmesi için bu süre içinde SATICIya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulmasi ve ürünün veya hizmetin ifasının 7. madde hükümleri çerçevesinde yapılmamış olmasi sarttir.

Belgelerin ulasmasini takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICInin kredi karti hesabina iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girisimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafindaki aksakliklardan dolayi SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasinin aslinin gönderilmemesi durumunda katma deger vergisi ve varsa diger yasal yükümlülükler iade edilmez. . Ayrica, niteligi itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanimlik ürünler, kopyalanabilir yazilim ve programlar, hizli bozulan veya son kullanim tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. Her türlü yazilim ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kirtasiye sarf malzemeleri (toner, kartus, serit v.b) ve Hür türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkinin kullanilmasi, ürünün ambalajinin açilmamis, bozulmamis ve ürünün kullanilmamis olmasi sartina baglidir.

Madde - 7

YETKİLİ MAHKEME:

Is bu sözlesmenin uygulanmasinda, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca ilan edilen degere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInin veya SATICInin yerlesim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparisin elektronik ortamda onaylanmasi durumunda, ALICI is bu sözlesmenin tüm hükümlerini kabul etmis sayilir

Madde – 8

ALICI sipariş oluşturduğu andan itibaren kendisine mail, sesli arama veya sms ile geri dönüş yapılabileceğini bilerek belirtmiş olduğu numara ve mail adresini kontrol etmek durumundadır.

Madde – 9

Ürün ve hizmetin ifa süreci; doğrudan birbiriyle ilişkilidir. ALICI kendisine; sipariş oluştuktan hemen sonra iletilen mail ile gönderim sürecine dair fikir sahibi olabilmektedir.

Madde - 10

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti ve benzeri hallerde) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ile sözleşme konusu ürünün/ürünlerin süresi içinde teslim edilememesi halinde durumu bkmkitap 7 (yedi) iş günü içinde bildirecek olup, bu takdirde siparişin iptal edilmesi, sözleşmeya konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. Siparişin iptal edilmesi halinde ödenen tutar 14 (on dört) gün içinde bi konu tarafından iade edilecektir.

Bu sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında son kullanıcı olan bireysel tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Satışa sunulan ürünler hizmetler ve belirlenen fiyatlar perakende satış işlemleri için geçerli olup, belirlenen fiyatlar 28.06.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğine tabidir.


Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

SİTEMİZDE verilen tüm HİZMETLER LOTUS NİŞANTAŞI Halaskargazi Caddesi. No:38-66 İç Kapı: E-215 Şişli / İstanbul adresinde kayıtlı SWISS GROUP Ltd Şti firmamıza aittir ve sözkonusu bu hizmetler firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Firmamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Sitemiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından Sitemize elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, ürünlerimizi kredi kartı ile alan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Sitemizin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Sitemizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için kkd4616@hotmail.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

ADRES

bikonu.com.tr
SWISS GROUP Ltd Şti

LOTUS NİŞANTAŞI Halaskargazi Caddesi. No:38-66 İç Kapı: E-215 Şişli / İstanbul

Tel: 0850 888 73 86

Whatsapp: 0 532 301 67 24

e-mail: destek@bikonu.com.tr


İptal ve İade Sözleşmesi

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Satın alınan her bir hizmet, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşta icra edilir. Bu süre içinde hizmet icra edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

5.Satın alınan hizmetin ifasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

6.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

7.Satın alınan ürün ve hizmet ifa teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET - ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

8.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADRES

bikonu.com.tr

SWISS GROUP Ltd Şti

LOTUS NİŞANTAŞI Halaskargazi Caddesi. No:38-66 İç Kapı: E-215 Şişli / İstanbul

Tel: 0850 888 73 86

Whatsapp: 0 532 301 67 24

destek@bikonu.com.tr

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

21.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

22.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

23.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.